შეკითხვა:

გამარჯობათ თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ.
უძრავი ჭოჭონაქით ააქვთ 15 კგ მასის ქვიშით სავსე ვედრო, თოკზე მოქმედი ძალის მოდული 170 ნ_ია. განსაზღვრეთ ჭოჭონაქის მქ კოეფიციენტი.

 

პასუხი:

F=170 ნ,   m=15 კგ, \(\eta =\)?

უძრავი ჭოჭონაქის მქკ

\(\eta =\frac{A_{u}}{A_{t}}\)             (1)

სადაც Au არის სასარგებლო მუშაობა და \(A_{u}=mgh\)

ხოლო At არის სრული მუშაობა და \(A_{t}=Fh\)

ჩავსვათ ეს გამოსახულებები (1)-ში და მივიღებთ:

\(\eta =\frac{mg}{F}\)  (2)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები და მიიღებთ პასუხს.