შეკითხვა:

რამდენჯერ მეტია 20ºC-ზე წყლის ნაჯერი ორთქლის მოლეკულების კონცენტრაცია 10ºC-თან შედარებით?(1,8)

პასუხი:

... ისარგებლე   po1 = n1kT1   ....  po2 = n2kT

------>>.n1 /n2 = po1T2/po2T1.....  შემდეგ კი  სპეციალუეი ცხრილით   ნაჟერი ორთქლის  წნევისა და სიმკვრივის დამოკიდებულებისა ტემპერატურისაგან..... ამჯერად მე ხელთ მაქვს რიმკევიჩის კრებულში წარმოდგენილი ცხრილი

20oc ----------->>> po1 = 2,33 კპა..... \(\rho\)o1 =17,3 გ/მ3

10oc ----------->>> po2 = 1,23 კპა..... \(\rho\)o2 = 9,4 გ/მ3 

---------------------------------------------

n1 /n= 1,83 ......

თუმც  რადგანაც სიმკვრივე კონცენტრაციის პირდაპირპროპორციულია   შეგვეძლო   მოკლეზე   გადაგვეჭრა   .....

n1 /n=  \(\rho\)o1 /  \(\rho\)o2 = 1,84