შეკითხვა:

ra sichqarit modzraobs avtomobil,tu misi saburavi romlis radiusi 40 sm-ia wamshi 10 bruns asrulebs?

 

პასუხი:

თუ საბურავი გზის ზედაპირზე არ ცურავს, მაშინ ავტომობილი გადაადგილდება იმ \(v\) სიჩქარით რაც აქვს მისი საბურავის ზედაპირზე ნებისმიერ წერტილს. ამიტომ უნდა გავიგოთ საბურავის ზედაპირის წერტილის სიჩქარდე. თუ ცნობილია, რომ საბურავის ბრუნვის სიხშირეა \(\nu\) და საბურავის რადიუსი \(R\), მაშინ ბრუნვის კუთხური და წირითი სიჩქარეების კავშირს აღწერს შემდეგი გამოსახულება (იხ. ბმული)

\(v=\omega R\)

სადაც \(\omega =2\pi \nu\)

საბოლოოოდ

\(v=2\pi \nu R\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.