შეკითხვა:

ცილინდრული ჭურჭელი, რომლის ფუძის რადიუსია R, სავსეა წყლით. რა სიმაღლის უნდა იყოს ჭურჭელი, რომ წყლის წნევის ძალა ფსკერსა და ჭურჭლის კედელზე ერთნაირი იყოს? ატმოსფერულ წნევას მხედველობაში ნუ მიიღებთ.(H=R) .  

პასუხი:

წნევის ძალა     Pn = pS....

  Pn(ფსკ) = Pn(კედ) ​...... Pn(ფსკ) ​ = \(\rho\)gH• \(\pi\)R   და     Pn(კედ) ​ = (\(\rho\)gH/2)• 2\(\pi\)RH ​  ----------->>>>>  H = R