შეკითხვა:

    უძრავ ჭოჭონაქზე გადადებულ ძაფზე დაკიდებულია თითო კილოგრამი მასის სხეულები. ერთ ერთზე  დადეს 0,5 კგ მასის ძელაკი.ძელაკი აწვება სხეულს სისტემის მოძრაობისას.

 

პასუხი:

და კითხვა რაში მდგომარეობს? .... სისტემის აჩქარება    a = mg / (2M + m)