შეკითხვა:

     L სიგრძის ერთგვაროვანი ჯაჭვის ნაწილი ჩამოშვებულია მაგიდის ზადაპირიდან და წონასწორობაშია. იპოვეთ ხახუნის კოფიციენტი, თუ მაგიდიდან ჩამოშვებულ ჯაჭვის უდიდესი სიგრძე , რომლის დროსაც ის ჯერ კიდევ არ სრიალებს, ტოლია l-ის.

პასუხი:

ჯაჭვის მასა პროპორციულია მისი სიგრძის   m \(\sim\)  L  ... ჩამოშვებულ l ნაწილზე  მოქმედი სიმძიმის ძალა გაწონასწორებულია მაგიდაზე დარჩენილი

L - l ნაწილის უძრაობის ხახუნით....   Lg = \(\mu\)(L - )g ...... \(\mu\) =??