შეკითხვა:

  ჭურჭელში მოთავსებული  T  აბსოლუტური ტემპერატურის მქონე ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2)  წნევაა P . როდესაც აირი გააცხელეს 3T ტემპერატურამდე, მოლეკულების 30% დისოცირდა შემდეგნაირად:2CO2 ---2CO+O2  .რისი ტოლი გახდა  აირის წნევა?

პასუხი:

აირის დაუშლელი 70% ნაწილი იზოქორულად  გააცხელეს  და მის მიერ წარმოებული წნევაც ცხადია პროპორციულად  გაიზრდებოდა ....  0.7 • 3P = 2,1P- მდე...

ამის გარდა ჭურჭელში თავთავიანთ დამოუკიდებელ(პარციალურ) წნევაებს  ქმნიან  CO  და  O2  ....

CO - ს წნევა ---- P1V = (N1/NA) R(3T)    სადაც  N1   CO-ს მოლეკულების რიცხვია და რადგანაც დისოციაცისას  ყოველი ორი  CO2-დან  მიიღება ორი CO, ამიტომ     N= 0,3N  ----->     P1V = 0.9(N/NA) RT  

ანალოგიურად O2-წნევა ----  P2V= (N2/NA) R(3T) ....  და რადგანაც დისოციაცისას  ყოველი ორი  CO2-დან  მიიღება ერთი O2  ამიტომ    N2 =0.5• 0,3N --->>>     P2V = 0,45(N/NA) RT  

თავისმხრივ კი   PV = (N/NA) RT ...... ამიტომ           P1 = 0.9 P  და    P2 = 0.45 P  

მთლიანი წნევა კი   2,1P + 0,9P + 0,45P = 3,45P

-----------------------------

იდეა სწორი შემოგთავაზე.... გადაამოწმე .... დამუშავებისას ხომ არ შემეშალა