შეკითხვა:

ორ ბრტყელ სარკეს შორის კუთხე 45 გრადუსია. სარკეებს შორის ერთ-ერთი სარკის მართობულად v  სიჩქარით მოძრაობს მნათი წერტილი.რისი ტოლია სარკეებში პირველი წარმოსახვითი გამოსახულებების ფარდობითი სიჩქარე?

პასუხი:

 მოდი  ამოცანა განვაზოგადოთ.... ორ ბრტყელ სარკეს შორის ორწახნაგა კუთხეა    \(\alpha\)

45 გრადუსიანი კუთხის შემთხვევაში   ცხადია საკითხი    უფრო მალე გადაწყდებოდა....

---------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე