შეკითხვა:

20მის კოშკიდან ურთიერთსაპირისპირო ჰორიზონტალური მიმართულებით 10მ/წმ და 20მ/წმ სიჩქარეებით ერთდროულად ისროლეს ქვები , ერთმანეთისგან რა მანძილზე დაეცემიან ისინი? იპოვეთ ქვებს შორის მანძილი დაცემიდან 1.5 წმ-ს შემდეგ?

პასუხი:

იხ. ბმული

\(h\) სიმაღლიდან ვერტიკალური საწყისი სიჩქარის არ მქონე სხეული ძირს დაეცემა 

 დროში

ამ დროში \(v_{1}\) ჰორიზონტული სიჩქარით მოძრავი სხეული გაივლის 

\(L_{1}=tv_{1}=v_{1}\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

ანალოგიურად \(v_{2}\) ჰორიზონტული სიჩქარით მოძრავი სხეული გაივლის 

\(L_{12}=tv_{2}=v_{2}\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

ისინი ერთმანეთს დაშორდებიან მანძილით

\(L=L_{1}+L_{1}=\left \left ( v_{1}+v_{2} \right )\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები და გამოთვალეთ.

P.S. იპოვეთ ქვებს შორის მანძილი დაცემიდან 1.5 წმ-ს შემდეგ? (შეკითხვა გაუგებარია ან არასწორედ გაქვთ გადმოწერილი)