შეკითხვა:

ორი ელემენტი პარალელურად არის შეერთებული. პირველის ემ ძალაა 2ვ, შიგა წინაღობა 0,6ომი, მეორესი-1,5ვ და 0,4 ომი.განსაზღვრეთ ძაბვა ელემენტის მომჭერებზე. (პასუხი 1,7ვ)

პასუხი:

ეს ამოცანა იდენტურია ქეთის მიერ  წარმოდგენილი ამოცანისა... ამიტომ ნახაზს აღარ გავაკეთებ,  თუმც ვისაუბროთ მეტი დაწვრილებით ერთი ''კლიოზნიკური'' საკითხის ირგვლივ..... მაშ ასე: 

ზედა ელემენტი....   \(\varepsilon\)1 = 1,5 ვ ....... r1  = 0,4ომი

ქვედა ელემენტი....   \(\varepsilon\)2 =  2 ვ ....... r2 = 0,6ომი

--------------------------------------------------------------------

განსაზღვრეთ   ძაბვა ელემენტის მომჭერებზე = ????

სანამ  ძაბვა -ზე ვისაუბრებდეთ.....  

გვაქვს ერთმანეთთან პარალელურად შეერთებული ორი სხვადასხვა პარამეტრების ელემენტები..... ,,-'' ები  ერთად და ,,+'' - ები ერთად... ანუ შექმნილია     ე.წ. ჩაკეტილი (შეკრული) კონტური...  კირხოფის კანონის თანახმად     \(\varepsilon\)2 - \(\varepsilon\)1 = Ir1 + Ir2  ..... ანუ კონტურში ცირკულირებს   საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდებო მიმართულების დენი

I =( \(\varepsilon\)2 - \(\varepsilon\)1) / (r1 + r2) = 0,5 ა ....

 Ir= 0,2 ვ    და       Ir= 0,3 ვ   არის ძაბვის ვარდნები  შესაბამისად  პირველი და მეორე ელემენტების შიგა წინაღობებზე  (შენგან მონათლული ე.წ. ''ჭინკა'' ძაბვები laugh) და არამც და არამც  ძაბვები  ელემენტის  მომჭერებზე..... მათი გაზომვა ხელსაწყოთი შეუძლებელია... ისინი ასე ვთქვად  თეორიულად მოაზრებული ძაბვებია.

მაშ რაღაა  ძაბვა  ელემენტების მომჭერებზე???

ძაბვაზე მაშინ უნდა ვისაუბროთ, როცა  მომჭერებზე ჩავრთავთ   რაიმე  R წინაღობის  "მომხმარებელს"  ანუ როცა სქემას  ''დავტვირთავთ''...

ჰოდა ჩვენც დავტვირთოთ:     ეს ამბავი  უკვე  განხილულია     ქეთის ამოცანაში....

სადაც კირხოფის კანონების მოშველიებით  ადვილად დავწერთ  დატვირთვაში გამავალ  დენის ძალის  ფორმულას    \(I=\frac{\varepsilon _{1}r_{2}+\varepsilon _{2}r_{1}}{r_{1}r_{2}+Rr_{1}+Rr_{2}}\)    .....(ამავე კანონების დახმარებით შესაძლებელია  თითოეულ ელემენტში გამავალი   I1  და I2  დენის ძალების დადგენაც).....   შესაბამისად   დავთვლით  ძაბვას     R  დატვრთვაზე  ანუ  ელემენტების  მომჭერებზე....  U = IR.   და ეს ძაბვა ცალსახადაა დამოკიდებული   თვით დატვირთვის წინაღობაზე .  

მაშ რაშია საქმე?... რაო, ვალიკო... რა მინდაო?...wink

რა და... 

უნდოდათ ეკითხათ:    რა ძაბვას გვიჩვენებს ვოლტმეტრი ელემენტების მომჭერებზე ჩართვისას -ო.... 

უფრო მეტიც...    კარგი კითხვა იქნებოდა:  დაადგინეთ ელემენტთა სისტემის   ე.მ.ძ. - ო...

ჰოდა ჩავრთოთ მომჭერებზე ვოლტმეტრი, მაგრამ კაი ვოლტმეტრი....Rv  ძალიან  დიიიიდი-თ

მაშინ    ძაბვა ვოლტმეტრზე, ანუ მომჭერებზე   

$$\(U_{v} =IR_{v}=\frac{\varepsilon _{1}r_{2}+\varepsilon _{2}r_{1}}{r_{1}r_{2}+R_{v}r_{1}+R_{v}r_{2}}\cdot R_{v}\)......თუ მნიშვნელიდან ფრჩხილებს გარეთ გამოვაგდებთ     Rv    და   გავითვალისწინებთ რომ    r1r/ R-----> 0    მივიღებთ  რომ

U= \(\varepsilon\)სისტ = (\(\varepsilon\)1r2 + \(\varepsilon\)2r1) / (r1 + r2) = 1,7 ვ

ამის შემდეგ    ომის კანონი ჩაკეტილი წრედისათვის   მოცემული სისტემის შემთხვევაში  ასე შეგვიძლია ჩავწეროთ: დენის ძალა სქემაში

I = \(\varepsilon\)სისტ / [R  + r1r2 / (r1 + r2)]

---------------------------------     ასეა ეს!

...... ოლეგი გაბრიაძე