შეკითხვა:

მანანას...

მოცემულია  დამუხტული გამტარი ბურთულების  q  მუხტის  მის  R  რადიუსთან შესაბამისობის  დიაგრამები....რომელი ბურთულები უნდა შევაერთოთ წვრილი გამტარით, რათა მასში დენმა არ გაიაროს? 

პასუხი:

გამტარში დენის  არსებობის აუცილებელი პირობაა მის ბოლოებზე პოტენციალთა  სხვაობის  არსებობა..  ანუ დენის   არ  არსებობის პირობაა   \(\Delta \varphi =0\) ... უნდა შევაერთოთ ერთნაირი პოტენციალების მქონე ბურთულები.

.

ასეთი წყვილებია   11- 6........11 -12 ........6 -12.........10 -3 ........... 4 -2.... წყვილები

ყველაზე დიდი დენი გაივლის მე- 9 და მე- 8  ბურთულების შეერთებისას

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე