შეკითხვა:

სურათს ვერ ვხატავ და სიტუაციას აგიღწერთ: ორი ელემენტი ერთმანეთთან პარალელურად არის მიერთებული და მათთან კი გარე წრედში R წინაღობა. გარე წრედს აქვს ჩამრთველი. ერთის ემძ არის 3ვ., მეორის კი 2ვ. r1=r2=0,5   R=1 განსაზღვრეთ დენი თითოეულ ელემენტში და ძაბვა ელემენტზე თუ ჩამრთველი ა) გამორთულია  ბ) ჩართულია და ამ დროს მქკ

პასუხი:

 

რადგანაც სრული  I = I2 დენი ცირკულირებს მხოლოდ ქვედა კონტურში,    მ.ქ.კ. = R/ (R + r2) =...

------------------------------------------------------------------------------

ზოგად შემთხვევქაში   მეორე სქემისათვის  შეგიძლია გამოიყვანო   დატვირთვაში გამავალი დენის ძალის ფორმულა ..... \(I=\frac{\varepsilon _{1}r_{2}+\varepsilon _{2}r_{1}}{r_{1}r_{2}+Rr_{1}+Rr_{2}}\)        (1)

კერძო შემთხვევისათვის, როდესაც აღებული გვექნება ორი ერთნაირი დენის წყარო   (1) ფორმულა მიიღებდა მარტივ სახეს:    \(I=\frac{2\varepsilon }{2R+r}=\frac{\varepsilon }{R+\frac{r}{2}}\) ...

რომლის დაწერაც  ისედაც ადვილი შესაძლებელი იყო.

------------------------------------

შენიშვნა ....   კირხოფის კანონები   რთული კონტურებისათვის:

1)   ნებისმიერ კვანძში შემავალი დენის ძალების ჯამი  გამომავალი დენების ჯამის ტოლია

2)  წინასწარ არჩეული  შემოვლის დადებითი მიმართულებით  ნებისმიერი    ჩაკეტილი კონტურის  შემოვლისას   შემხვედრი დენის წყაროების ე.მ.ძ.-თა   ალგებრული ჯამი ამ  კონტურში არსებულ წინაღობებზე   ძაბვის ვარდნათა ჯამის ტოლია.....  მაგ  მეორე სურათზე  დიდი კონტურის   საათის ისრის  მოძრაობის  მიმართულებით   შემოვლისას    ეს ასე ჩაიწერებოდა:  \(\varepsilon\)1 - \(\varepsilon\)2 =  I1r1 - I2r2,----->>>>  -2 =  I1 - I2 რომელიც  ჩვენ მსჯელობისას არ გამოგვიყენებია.... არადა მისი გამოყენება მაგ ქვედა კონტურის მაგივრად  იგივე წარმატებით გადაგვიწყვეტდა  აღნიშნულ საკითხს

---------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე