შეკითხვა:

ჰორიზონტისადმი 45გრადუსიანი კუთხით გასროლილი სეულის სიჩქარის ვერტიკალური მდგენელი გასროლიდან 5 წმ-ის შემდეგ 10 მ/წმ გახდა. იპოვეთ ფრენის სიმაღლე და სიშორე

პასუხი:

იხ. ბმული

vy = v0y – gt

v0y = vy + gt

v0y = v0\(\sin \alpha\)=\(\frac{\sqrt{2}}{2}\)v0

v0 =\(\sqrt{2}\) v0y

ფრენის სიმაღლე - \(h=\frac{v_{0y}^{2}}{2g}=\frac{(v_{y}+gt)^{2}}{2g}\)   (1)

ფრენის სიშორე - \(L=\frac{v_{0}^{2}}{g}=\frac{2v_{0y}^{2}}{g}=4h\)

ჩასვით (1)-ში vy=10 მ/წმ და t=5 წმ