შეკითხვა:

დედამიწის ზედაპირიდან ბურთულებს ისვრიან ვერტიკალურად ზევით 10მ/წმ სიჩქარით დროის ტოლი T ინტერვალით. მეოთხე ბურთულის ასროლის მომენტში პირველი და მესამე ბურთულები ერთი და იმავე სიმაღლეზე იმყოფებიან. იპოვეთ 1) T  2) რა სიმაღლეზეა მეორე ბურთულა მეოთხე ბურთულის ასროლის მომენტში,  3) პირველი ბურთულის სიჩქარე მეოთხე ბურთულის ასროლის მომენტში.

პასუხი:

რადგანაც სხეული აისროლეს ქვევიდან  ზევით   10 მ/წმ სიჩქარით, ეს ნიშნავს რომ  სიჩქრე განულდება 1 წმ  მომენტში და მიაღწევს  5 მ მაქსიმალურ სიმაღლეს.

 ასროლილი სხეულის მოძრაობის განტოლება:  h = vot - gt2/2 = 10t - 5t2  .... მე-4-ის ასროლის მომენტში პირველი და მესამე ერთიდაიგივე   სიმაღლეზე იმყოფებიან... პირველის მოძრაობის დროა  T   მესამესი კი  3T   ამიტომ   10T- 5T2 = 30T - 5 (3T)2 ---->>> 20T = 40T ---->>  T = 0,5 წმ

მეოთხის ასროლის მომენტში მეორეს ნამოძრავები  აქვს  2T = 1 წმ და  იმყოფება მაქსიმალურ H = 5 მ   სიმაღლეზე  ...  პირველს კი უკვე აკრეფილი აქვს ქვემით მიმართული სიჩქარე

v = gT = 5 მ/წმ