შეკითხვა:

რა კუთხითაა ჰორიზონტისადმი გასროლილი სხეული თუ მისი ფრენის სიშორე 4ჯერ მეტია ფრენის სიმაღლეზე?

პასუხი:

იხ. ბმული

ფრენის სიშორე \(L=\frac{v_{0}^{2}\sin 2\alpha }{g}\)

ფრენის სიმაღლე \(h=\frac{v_{0}^{2}\sin ^{2}\alpha }{2g}\)

რადგან \(L=4h\)

ამიტომ

\(\frac{v_{0}^{2}\sin 2\alpha }{g}=2\frac{v_{0}^{2}\sin ^{2}\alpha }{g}\) აქედან

\(tg\alpha =1\)

ე.ი. \(\alpha =45^{\circ}\)