შეკითხვა:

იპოვეთ 700მ/წმ სიჩქარით ჰორიზონტისადმი 30გრადუსიანი კუთხით გასროლილი ყუმბარის დაშორება გასროლის წერტილიდან იმ მომენტში როცა ის 1625მ სიმაღლეზეა

პასუხი:

თუ ყუმბარა \(\alpha\) კუთხით გაისროლეს ჰორიზონტისადმი \(v_{0}\) სიჩქარით, მისი ვერტიკალურად ზევით მიმართული საწყისი სიჩქყარის მდგენელი იქნება \(v_{0}\sin \alpha\) და ამ სიჩქარით h სიმაღლეს მიაღწევს \(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\)  დროში. ამ დროში ყუმბარა ჰორიზონტულად გადაადგილდება \(L=v_{0}t=v_{0}\sqrt{\frac{2h}{g}}\)  სიგრძეზე. ამიტომ გასროლის წერილიდან ყუმბარა დაშორებული იქნება h-ით და \(L\)-ით შექმნილი მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოთენუზის სიგრძის მანძილით, ანუ

\(S^{2}=h^{2}+L_{2}=h^{2}+\frac{rv_{0}^{2}h}{g}\)

ჩასვით შესაბამისი რიცხვითი მნიშვნელობები.