შეკითხვა:

განსაზღვრეთ ელექტრული ველის დაძაბულობა 1,4მმ განიკვეთის ფართობის ალუმინის გამტარში თუ მასში გამავალი დენი 1ა-ია :(  :( :( 

პასუხი:

\(\dpi{120} E=\frac{U}{l}=\frac{IR}{l}=\frac{I}{l}\rho \frac{l}{S}=I\frac{\rho }{S}\)

სადაც \(\dpi{120} \rho\) არის კუთრი წინაღობა და ალუმინისთვის ის ტოლია 2,8·10-8ომ·მ.

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები...