შეკითხვა:

დაწერეთ Vo=0 საწყისი სიჩქარით ვერტიკალურად ზევით ასროლილი სხეულის ასვლის სიმაღლისა და სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების ფორმულები . ჩათვალეთ რომ თავისუფალი ვარდნის აჩქარება ცნობილია h(t) v(t) ეს t-ები მაბნევს და ეს ფორმულები უნდა მივუთითო?  V=Vo-gt,  h=Vot-gt2/2.  წინასწარ მადლობა

პასუხი:

კი!    ეგ ფორმულები უნდა მიუთითო:  h(t)= Vot-gt2/2. --- სიმაღლის დროზე დამოკიდებულება    და      v(t)=Vo-gt --სიჩქარის დროზე დამოკიდებულება.

ნუ დაგაბნევს ეგ (t).... ასეთ ჩანაწერებში ხაზგასმულია დროზე  დამოკიდებულება:.... რომ სიმაღლე და სიჩქარე  დროის   ფუნქციაა(ო)...  გაიხსენე მათემატიკაში  ფუნქციის ცნება.