შეკითხვა:

რამდენჯერ უნდა გაიზარდოს სასარგებლო სიმძლავრე ნავის სიჩქარის  2-ჯერ გასაზრდელად, თუ წყლის წინააღმდეგობის ძალა სიჩქარის   პროპორციულია.

პასუხი:

თანაბარი მოძრაობისას სასარგებლო სიმძლავრე  N = A/t = FწევS/ t = Fწევv  = Fწღv

ამოცანის პირობის  თანახმად  Fწღ = kv .......  ანუ   N = kv2  ( k  პროპორციულობის რაღაც კოეფიციენტია)   .... მოკლედ სასარგებლო სიმძლავრე სიჩქარის კვადრატის პროპორციულია. რაც იმას ნიშნავს, რომ სიჩქარის 2-ჯერ გასაზრდელად( v --->> 2v) საჭიროა  სასარგებლო სიმძლავრიის 22 = 4-ჯერ გაზრდა

-------------------------

ოლეგი გაბრიაძე