შეკითხვა:

თაროზე 800გ მასის წიგნის დასადებად იგი ჯერ ჰორიზონტალურად გადაადგილეს 2,5მ მანზილზე შემდეგ კი შვეულად ზევით-1,3მ სიმაღლეზე . განსაზღვრეთ სიმძიმის ძალი მუშაობა

პასუხი:

მოგეხსენებათ ძალა მექანიკურ მუშაობას არ ასრულებს თუ მისი ქმედების ქვეშ არსებული სხეულის გადაადგილება მისი მიმართულების მართობულად ხდება. ამიტომ წიგნის ჰორიზონტული გადაადგილებისას სიმძიმის ძალა მუშაობას არ ასრულებს. რაც შეეხება h სიმაღლეზე m მასის წიგნის აწევისას მასზე მოქმედებდა F=mg ძალა რა დროსაც ის გადაადგილდა  h სიმაღლეზე და ამიტპომ შესრულებული მუშაობა იქნება

A=mgh

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.