შეკითხვა:

განსაზღვრეთ დედამიწის მუხტი თუ ელექტრონული ველის დაძაბულობა მის ზედაპირთან 100ნ/კ-ის ტოლია, ჩათვალეთ, რომ დედამიწის რადიუსი 6000კმ-ია.

პასუხი:

მოცემულია: \(E=100\)ნ/კ და \(R=6000\)კმ\(=6\cdot 10^{6}\)მ. უნდა ვიპოვოთ \(Q\).

როგორც ვიცით, \(Q\) მუხტის მიერ შექმნილი ელექტრული ველის დაძაბულობა, მუხტიდან \(R\) მანძილზე ტოლია \(E=k\frac{Q}{R^{2}}\), ესე იგი: \(Q=\frac{ER^{2}}{k}\), რიცხვითი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ \(Q=\frac{10^{2}\cdot 36\cdot 10^{12}}{9\cdot 10^{9}}=4\cdot 10^{5}\)კ.

პასუხი: \(4\cdot 10^{5}\) კულონი.