შეკითხვა:

10მ/წმ სიჩქარით მოძრავი სხეული თანაბრადშენელებულად გაჩერდა.განსაზღვრეთ სხეულის სიჩქარე შუა გზაზე.                      მადლობა წინასწარ

პასუხი:

\(v_{0}\) საწყისი სიჩქარით მოძრავი \(a\) აჩქარებით შენელებადი სხეული გაჩერებამდე გაივლის მანძილს

\(s=\frac{v_{0}^{2}}{2a}\)                     (1)

ნახევარი გზის გავლის შემდეგ მას ექნება სიჩქარე \(v\), რომელიც აკმაყოილებს გამოსახულებას

\(\frac{s}{2}=\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2a}\)

(2) გავამრავლოთ 2-ზე და გამოვაკლოთ (1)-ს. მივიღებთ

\(2v^{2}=v_{0}^{2}\)

ანუ \(v=\frac{v_{0}}{\sqrt{2}}\)