შეკითხვა:

რას უდრის კონტურის საკუთარი რხევების დიაპაზონი თუ მისი ინდუქციურობა 0,1 ჰენრი და 10 მიკრო ჰენრია,ხოლო ტევადობა 50-დან 5000 პკ ფარადია წინაწარ მადლობა ვერ გავიგე  რომელი ფორმულა შევსაბამო და მოცემლობა 50 და 5000პკ ფარადი როგორ ავღნიშნო

პასუხი:

\(\nu =\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\)   (ჰც) 

ჩასვი    L = 0,1 ----- 10•10-6  ჰნ    და    C = 50•10-12 ----- 5000•10-12