შეკითხვა:

გამოთვალე 1,8 კგ სხეულის სრული  მექანიკური ენერგია, თუ მისი  სიჩქარე 3მ სიმაღლეზე 70მ/წმ_ის ტოლია

პასუხი:

სრული მექანიკური ენერგია კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ჯამის ტოლია:

Eსრ = mv2/2 + mgh = ....