შეკითხვა:

100ნ/მ სიხისტის ზამბარაზე დამაგრებული ბურთულის რხევის ამპლიტუდა 2 სმ-ია. განსაზღვრეთ ზამბარაში აღძრული დრეკადობის ძალის მოდული დროის იმ მომენტებში, როდესაც მისი სიჩქარის მოდული: ა) ნულია ბ)მაქსმალურია 

პასუხი: