შეკითხვა:

მოგესალმებით, თქვენი დახმარება მჭირდება

ამოცანა: მეთევზემ ნავით უნდა გადაცუროს 300მ სიგანის მდინარე. წყლის დინების სიჩქარეა 0,9მ/წმ, ნავის სიჩქარე დინების მართობულად 1,2 მ/წმ. რა მანძილს გაივლის ნავი?

მადლობა

პასუხი:

დაიხმარე ვიდეოპასუხები  მოძრაობის ფარდობითობაზე  ამოცანა-1 და ამოცანა -2