შეკითხვა:

გამარჯობათ, ბატონო ოლეგ დამეხმარეთ

X ღერძზე მოძრავი სხეულის კორდინატი დროზე შემდეგნაირადაა დამოკიდებული: X(t)=9-6t+t

კითხვა: დროის რა მომენტში უბრუნდება სხეული საწყის მდებარეობას?

წინასწარ გიხდით მადლობას!

პასუხი:

ასეთი მარტივი ამოცანები დამოუკიდებლად უნდა გადაჭრა... გეკითხებიან 

 X(t)=9-6t+t2    დამოკიდებულებაში   როდის( t = ?)  მიიღებს საწყის, ანუ 9 -ის ტოლ მნიშვნელობას-ო!!!!