შეკითხვა:

ელექტრონი მოძრაობს ელექტრულ ველში ძალწირების მიმართულებით. წერტილში, რომლის პოტენციალია 600ვ, ელექტრონის სიჩქარე იყო 1,2*107მ/წმ. განსაზღვრე იმ წერტილის პოტენციალი, რომელშიც ელექტრონის სიჩქარე ნულის ტოლი გახდება.

პასუხი:

q მუხტის იმ წერტილიდან სადაც ველის პოტენციალი იყო \(\dpi{120} \varphi _{1}\), წერტილში სადაც ველის პოტენციალია \(\dpi{120} \varphi _{1}\) ჰდასატანად ელ. ველი ასრულებს მუშაობას

\(\dpi{120} A=\frac{\varphi _{2}-\varphi _{1}}{q}\)                       (1)

ამავდროულად შესრულებული მუშაობა ტოლია მუხტის კინეტიკური ენერგიის ცვლილებისა, როცა მისი სიჩქარე \(\dpi{120} v_{1}\) სიჩქარიდან იცვლება \(\dpi{120} v_{2}\) სიჩქარემდე, ანუ

\(\dpi{120} A=\frac{m}{2}\left ( v_{2}^{2}-v_{1}^{2} \right )\)                (2)

(1) და (2) განტოლებებიდან მივიღებთ

\(\dpi{120} \varphi _{2}=\varphi _{1}+\frac{qm}{2}\left ( v_{2}^{2}-v_{1}^{2} \right )\)

ამოცანის პირობებით: \(\dpi{120} \varphi _{1}\)=600ვ, \(\dpi{120} v_{1}\)=1,2*107მ/წმ, \(\dpi{120} v_{2}\)=0 და q=e. ამ პირობების გამოყენებით ფორმულა (3)-დან მიიღებთ პასუხს.