შეკითხვა:

ერთგვაროვანი ძელი,რომლის AB გვერდი მნიშვნელოვნად ნაკლებია BC-ზე,მოთავსებულია მაგიდაზე.ვიმოქმედოთ KL წირის (K და L შესაბამისად წიბოების შUა წერთილებია) გასწვრივ მაგიდის პარალელური ძალით(მაგ. ფანქრით) და თანდათანობით გადავაადგილოთ ძალის მოდების წერტილი K-დან L-ისკენ.თუ. თუ ვიმოქედებთ K წერტილის ახლოს,ძელაკი დაიწყებს გადატანით მოძრაობას,L წერტილის ახლოს მოქმედებისას კი ყირავდება. რატომ ? შეიძლება ვიპოვოთ ძალის მოდების ისეთI წერტილი,სადაც შეინიშნება გადატანითი მოძრაოის შეწყვეტა და იწყება ძელაკის წაქცევა. გაზომეთ d მანძIლი ამ წერტილიდან K წერტილამდე,AB წიბოს A სიგრძე და იპოვეთ ხახუნის კოეფიციენტი ძელსა და მაგიდას შორის.დაამტკიცეთ,რომ ხახუნის კოეფიციენტი გამოითვლება a/2d  ფორმულით.

https://s15.postimg.org/kzhnnw92j/Panqari.jpg ვერ მივუდექი :D თუ K წერტილთან მივოქმედებ ძალიან დიდი ძალით, მაშIნ არ გადაყირავდება ? რატომ არ უნდა გადაყირავდეს ?

პასუხი:

პირველ რიგში გირჩევ ეს მარტივი ცდა შენ თვითონ ჩაატარო... აიღე მართკუთხა პარელელეპიპედის ფორმის სხეული(უარეს შემთხვევაში ასანთის კოლოფი მაინც და....)

------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის