შეკითხვა:

ჭურჭელში ჩასხმულია წყალი, ზეთი და ვერცხლისწყალი. თითოეულის სიმაღლე 5 სმ–ია. გამოთვალეთ წნევა ფსკერსა და 5,  7,5   და 10მ სიღრმეზე. მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

სიმკვრივეები: \(\dpi{120} \rho _{1}\) - წყალი, \(\dpi{120} \rho _{2}\) - ზეთი, \(\dpi{120} \rho _{3}\) - ვერცხლისწყალი

თითოეული სითხის სიმაღლე - \(\dpi{120} h\)

\(\dpi{120} P_{0}=P_{a}+\rho _{1}gh+\rho _{2}gh+\rho _{3}gh\)      ფსკერზე

\(\dpi{120} P_{5}=P_{a}+\rho _{1}gh+\rho _{2}gh\)                        5 სმ-ზე

\(\dpi{120} P_{7,5}=P_{a}+\rho _{1}g1,5h+\rho _{3}gh\)            7.5 სმ-ზე

\(\dpi{120} P_{10}=P_{a}+\rho _{2}gh\)                                        10 სმ-ზე