შეკითხვა:

ამწეს თანაბრად გადააქვს 3000 კგ მასის ტვირთი 20მ სიმაღლეზე,შემდეგ 10მ სიმაღლეზე,შემდეგ ტვირთს ჰორიზონტალურად გადააადგილებს და 5 მეტრით უშვებს ქვევით.გამოთვალეთ, რა სიდიდის მუშაობას ასრულებს ამწე.

პასუხი:

ამოცანის პირობის თანახმად გამოვიდა, რომ ამწეს ტვირთი საწყისი წერტილიდან 25 მეტრით აუწევია, ესე იგი შესრულებული მუშაობა ტოლი იქნება \(A=mgh=3\cdot 10^{3}\cdot 10\cdot 25=75\cdot 10^{4}\)ჯოული.