შეკითხვა:

1. კვადრატის ოთხივე წვეროში მოთავსებულია q წერტილოვანი მუხტი. იპოვეთ, რა მუხტი უნდა მოვათავსოთ კვადრატის ცენტრში, რომ თითოეული მუხტი წონასწორობაში აღმოჩნდეს.

2. იდეალურმა ერთატომიანმა აირმა იზოთერმულად გაფართოებისას 15 ჯ მუშაობა შეასრულა. რამდენით შემცირდა აირის შინაგანი ენერგია? 

3. უძრავი ბირთვი იშლება სამ ნამსხვრევად, რომელთა მასებია m1=m, m2=2m და m3=3m, ხოლო სიჩქარეების მოდულებია შესაბამისად v1, v2 და v3. სიჩქარის ვექტორები ერთმანეთთან 120-იან კუთხეებს ქმნის. რისი ტოლია v2 და v3, თუ v1=v?

პასუხი:

მსგავსი ამოცანები უკვე განხილულია ჩვენს საიტზე...