შეკითხვა:

გამარჯობა. გთხოვთ, დამეხმაროთ. m მასის ქანქარა გადახრილია ვერტიკალიდან ალფა კუთხით. რას უდრის ძაფის დაჭიმულობის ძალა ქანქარას წონასწორობის მდგომარეობაში გავლისას.

პასუხი:

მსგავსად წინა ამოცანისა რადგან ძაფის დაჭიმულობის ძალა მუშაობას არ ასრულებს,უფლება გაქვს  დაწერო მექ ენერგიის შენახვის კანონი:  საწყის მომენტში ძაფი გადახრილია ვერტიკალიდან რაღაც \(\alpha\) კუთხით... ტვირთს   უკიდურესი ქვედა წერტილის მიმართ  გააჩნია  mg( L - LCos\(\alpha\))  პოტენციური  ენერგია. რომელიც  დანაკარგის გარეშე გადადის კიმეტიკურში:   mg( L - LCos\(\alpha\)) = mv2/2....   (1)

როგორც უკვე აღვნიშნეთ მოძრაობა აჩქარებულია... უკიდურეს ქვედა წერტილში სხეულს გააჩნია მხოლოდ ცენტრისკენული   v2/L  აჩქარება, რომელიც გამოწვეულია ძაფის ზედმეტი დაჭიმულობით:   T - mg = mv2/L ....>>>>  T = mg + mv2/L  .... მოიშველიე (1) ფორმულა და დაადგინე 

T = mg + 2mg(1 - Cos\(\alpha\)) = ( 3 - 2Cos\(\alpha\)) mg .....

--------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე