შეკითხვა:

რა საწყისი სიჩქარე უნდა ჰქონდეს h სიმაღლიდან ვარდნილ ბურთს, რომ იგი 5 მ–ით მაღლა ახტეს?

პასუხი:

\(\dpi{120} E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}\)      (1)

\(\dpi{120} E_{p}=mgh\)       (2)

\(\dpi{120} E=E_{k}+E_{p}\)        (3)

\(\dpi{120} E=mgH\)              (4)

განტოლებებიდან (1)-(4) გამომდინარეობს

\(\dpi{120} mgH=\frac{mv^{2}}{2}+mgh\)       =>

\(\dpi{120} v=\sqrt{2g(H-h)}\)

სადაც H=h+5. ჩასვით და გამოთვალეთ.