შეკითხვა:

1.L ინდუქციურობის კოჭაში დენის ძალა დროზე დამოკიდებულია კანონით I=I0coswt. განსაზღვრეთ, რა კანონით იცვლება ემ ძალა კოჭაში დროის მიხედვით.2.ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში ჩარჩოს ბრუნვის დროს მაგნიტირი ნაკადი იცვლება შემდეგი კანონით:fi=0.05sin5pit.იპოვეთ ჩარჩოში აღძრული ინდუქციის ემ ძალის დამოკიდებულება დროზე.

პასუხი:

უნდა ერკვეოდე გაწარმოების ოპერაციებში...

1)

\(\varepsilon _{i}=-L\frac{di}{dt}=-L\frac{d}{dt}(10Cos\omega t)=10\omega LSin\omega t\)

 

2)

\(\varepsilon _{i}=-\frac{d\varphi }{dt}=-\frac{d}{dt}(0,05Sin5\pi t)=-0,25\pi Cos5\pi t\)