შეკითხვა:

კონდენსატორის ტევადობაა C.რა იქნება მისი ტევადობა იმ შემთხვევაში თუ მის ორ-მესამედ ნაწილს შევავსებთ ε=2  დიელექტრიკული შეღწევადობის მქონე დიელექტრიკით.

პასუხი:

დიელექტრიკის შეტანამდე   C = \(\varepsilon\)o(S/d)...

სიმარტივისათვის   (2/3)d  სისქის  დიელექტრიკი ავაკრათ ერთერთ შემონაფენს... მივიღებთ მიმდევრობით შეერთებულ კონდენსატორთა სისტემას ტევადობებით: C=3\(\varepsilon\)o(S/d) = 3C   და

C= (3/2)\(\varepsilon\)o\(\varepsilon\)(S/d) = 3C...  მიმდევრობითი შეერთებისას  1/C' = 1/C1 +1/C+1/C+ ....

----  >>>>>  C' = 3C/2