შეკითხვა:

თუ მერხევი წერტილის ამპლიტუდა 8 სმ–ია, პერიოდი კი 6 წმ, მაშინ წერტილის მაქსიმალური სიჩქარე იქნება..............

პასუხი:

გამოვიყენოთ ფორმულა

v_{max}=A\omega\(</p>

<p><span style=სადაც A არის რხევის ამპლიტუდა და \)\omega\( არის სიხშირე.

რადგან \)\omega =\frac{2\pi }{T}\(, სადაც T არის პერიოდი, საბოლოოდ გექნებათ

\)v_{max}=A\frac{2\pi }{T}$

დაგრჩათ მხოლოდ პირობაში მოცემული სიდიდეების ჩასმა.