შეკითხვა:

ორი ბრტყელი სარკე ერთმანეთთან 120-ის ტოლ კუთხეს ქმნის. მნათი წერტილი მოთავსებულია სარკეებს შორის თითოეული სარკიდან d მანძილზე. რისი ტოლია მანძილი სარკეებში მნათი წერტილის გამოსახულებებს შორის? 

პასუხი:

ააგე  ნახაზი....  ბრტყელ სარკეთა სისტემა 1200 - იანი კუთხით....  ბისექტრისაზე მოათავსე S   მნათი წერტილი,   აღნიშნე მისი დაშორება(მართობი)    სარკეთა ზედაპირიდან  d-თი.... ზედაპირების სიმეტრიულად ააგე  S -ის    გამოსახულებები  S1  და  S2    ორივე სარკეში.... აჩვენე რომ სამკუთხედი     S S1S2   ტოლგვერდაა   სიგრძით   2d

------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე.