შეკითხვა:

ჰერმეტულად დახშულ ჭურჭელში აირის აბსოლიტური ტემპერატურაა T, ხოლო წნევა P. რისი ტოლი გახდება აირის აბსოლიტური ტემპერატურა და წნევა თუ თითოეული მოლეკულის სიჩქარე გაიზრდება 2ჯერ?  ჩემი აზრით 2T da 4P , თუ შეიძლება ამისენით ეს საკითხი

პასუხი:

იდეალური აირის წნევა  მუდმივი მოცულობისას (შარლის კანონი)   აბს ტემპერატურის პროპორციულია   P/T = Const

მოლეკულურ- კინეტიკური თეორიის თანახმად კი მოლეკულების მოძრაობის  საშ კინეტ ენერგია  აბსოლუტური ტემპერატურის პროპორციულია:   Eსაშ-კინ = mv2/2 = (3/2)kT     (ამ ფორმულას  მიკრო და მაკროპარამეტრების - ანუ მოლეკულურკინეტიკური თეორიასა და თერმოდინამიკას შორის გადებული ''ხიდი''ს ფორმულასაც უწოდებენ)  ....

ასე, რომ სიჩქარის 2-ჯერ გაზრდა გამოიწვევს აბს ტემპერატურის  2-ის კვადრატჯერ    გაზრდას  და ა. შ.............