შეკითხვა:

ზამბარაზე დაკიდული 0,2 კგ მასის ტვირთის რხევის სიხშირეა 2ჰც. გამოთვალეთ ზამბარის სიხისტე. 

პასუხი:

m ტვირთიანი k სიხისტის მქონე თავისუფლად მერხევი ზამბარისთვის ვწერთ

\(2\pi \nu =\sqrt{\frac{k}{m}}\)         (1)

სადაც \(\nu\) არის რხევის სიხშირე

(1)-დან მივიღებთ

\(k=4\pi ^{2}\nu ^{2}m\)

ჩასვით პირობით მოცემული სიდიდეები და მიიღეთ პასუხი.