შეკითხვა:

მუდმივი მოცულობის პირობებში 7გრადუს ცელსიუსით გათბობისას აირის წნევა გაიზარდა 2%ით , განსაზღვრეთ აირის საწყისი ტემპერატურა..  

 და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ..

ზამბარაზე ჩამოკიდებული ტვირთის ვერტიკალური რხევების სიხშირეა 5ჰერცი , რამდენი სმ-ით იქნება გაჭიმული ზამბარა როდესაც რხევები შეწყდება. madlba winaswar

პასუხი:

იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლება:    P1V1/T1 = P2V2/T2 ........   მუდმივი მოცულობისას -  (ამას იზოქორული პროცესი ქვია )       P1/T1 = P2/T2   (ამ დამოკიდებულებას შარლის კანონსაც უწოდებენ)...........      P/T = (P + 0,02P) / (T + 7)  ---->>>>  ამოხსენი

 T = ??? კელ 

------------------------------------------------------------

ზამმბარიანი ქანქარას რხევის სიხშირე:   \(\nu =\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}}\)  ---- >>>  k/m = 4\(\pi\)2\(\nu\)...   რხევების შეწყვეტისას  სიმძიმის ძალა გაწონსწორდება  დრეკადობის ძალით:     kx = mg    --- >>>

  k/m = g/x     .......    საბოლოოდ   x = g / (4\(\pi\)2\(\nu\)2)  =