შეკითხვა:

წერტილოვანი მუხტის ძალწირის A  და   B წერტილებში პოტენციალი შესაბამისად 40 და 10 ვოლტია, რისი ტოლია პოტენციალი AB  მონაკვეთის შუა წერტილში.

პასუხი:

წერტილოვანი მუხტის ველის პოტენციალის ფორმულიდან   RA = kq/40 .......   და 

R=kq/10 .....  ჩასვი          შუა წერტილში        \(\varphi\) = kq / (RA + RB)/2 = ......