შეკითხვა:

რისი ტოლი უნდა იყოს სქემაზე ნაჩვენები Rx    წინაღობა რომ  А და B მომჭრებზე, ძაბვის მოდების შემდეგ ამპერიმეტრის ჩვენება 0 ის ტოლი დარჩეს.

  

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

პასუხი:

--------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე