შეკითხვა:

pirvel gamtarSi deni orjer naklebi drois ganmavlobaSi gadioda, vidre meoreSi, t1=t2/2. Sesabamisi Zabvebis da winaRobebis Sefardebaa U1 / U2= R1 / R2=2. ipoveT eleqtruli velis muSaobebis Sefardeba A1 / A2.

პასუხი:

ცნობილია: t1/2t = 1/2..... U1/U= R1/R2 = 2       

კითხვა:    A1/A2 = ???

----------------------------------------------------------

დენის მუშაობა(ანუ  გამტარში არსებული  ელექტრული ველის მუშაობა)

 A = UIt = I2Rt = U2t/R

A1/A2 = (U1/U2)2• (t1/2• (R2/R1) =  .......  ??????