შეკითხვა:

mdinaris sigane 50 metria, dinebis siCqare _ 2 m/wm, xolo navis siCqare wylis mimarT _ 1 m/wm. ra mimarTulebiT unda gacuros navma wyalTan dakavSirebul aTvlis sistemaSi, rom, mdinaris gadacurvisas, napirTan dakavSirebul aTvlis sistemaSi umciresi manZili gaiaros? risi tolia es manZili? ra dro dasWirdeba am SemTxvevaSi mdinaris gadacurvas? saerTod ra umcires droSi SeuZlia am navs mocemuli mdinaris gadacurva? ra mimarTulebiT unda gacuros navma wyalTan dakavSirebul aTvlis sistemaSi am SemTxvevaSi?

პასუხი:

ასეთი ამოცანები უკვე დიდი ხანია განხილულია ჩვენს საიტზე:

1) შემთხვევა, როცა ნავის საკუთარი სიჩქარე საგრძნიბლად  მეტია დინების სიჩქარეზე... იხილე ბმული

2) შემთხვევა, როცა ნავის საკუთარი სიჩქარე ნაკლებია დინების სიჩქარეზე( შენი კითხვა)...

იხილე ბმული-2