შეკითხვა:

9 და -4ნკ მუხტები ერთმანეთისაგან დაშორებულია 20სმ–ით. მუხტების შემაერთებელი წრფის რომელ წერტილში იქნება დაძაბულობის სიდიდე ნულის ტოლი? წინასწარ გიხდით მადლობას.

პასუხი:

პირობითად მოვათავსოთ საძიებო წერტილში სასინჯი \(\dpi{120} q\) მუხტი, რომელიც \(\dpi{120} q_{1}\)=9კ მუხტიდან დაშორებულია r1 მანძილით. მაშინ \(\dpi{120} q_{2}\)=-46კ მუხტიდან დაშორებული იქნება r-r1 მანძილით. მასზე ორივე მუხტიდან მოქმედი ძალები ერთმანეთს აწონასწორებენ, ამიტომ

\(\dpi{120} k\frac{q_{1}q}{r_{1}^{2}}=k\frac{qq_{2}}{r^{2}-2rr_{1}+r_{1}^{2}}\)

აქედან

\(\dpi{120} r_{1}^{2}\left ( q_{1}-q_{2} \right )-2r_{1}rq_{1}+r_{2}^{2}q_{1}=0\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები და ამოხსენით კვადრატული განტოლება r1-თვის.