შეკითხვა:

ელექტრონი 2*107 მ/წმ სიჩქარით შეიჭრა 200ნ/კ დაძაბულობის ერთგვაროვან ელექტრულ ველში ძალწირების მიმართულებით. რა დროის შემდეგ გაჩერდება იგი? წინასწარ გიხდით მადლობას.

პასუხი:

შეჭრისას ელექტრონის სრული ენერგია იყო მხოლოდ კინეტიკური ენერგია

\(E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}\)

ველის მიერ ელექტრონის დამუხრუჭებაზე შესრულებული მუშაობა არის

\(A=qU=qEd\)

სადაც \(d\) არის მანძილი, რაც გაიარა ელექტრონმა დამუხრუჭებამდე

რათქმაუნდა \(E_{k}=A\) და ამიტომ

\(\frac{mv^{2}}{2}=qEd\)

აქედან

\(d=\frac{mv^{2}}{2qE}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები