შეკითხვა:

მცირე ზომის დამუხტული ბურთულა შეახეს ისეთივე დაუმუხტავ ბურთულას და შემდეგ დააშორეს 9 სმ–ით. გამოთვალეთ პირველი ბურთულას საწყისი მუხტი, თუ ბურთულებს შორის განზიდვის ძალაა 2,5*10-4ნ. წინასწარ გიხდით მადლობას.

პასუხი:

\(\dpi{120} F=k\frac{\left ( \frac{q}{2} \right )^{2}}{r^{2}}\)           =>       \(\dpi{120} q=2r\sqrt{\frac{F}{k}}\)