შეკითხვა:

გეეხვეწებით უპასუხოდ არ დამტოვოთ რაა:  ორი მოთხილამურე, S და T, ჯოხების დაუხმარებლად ჩამოსრიალდა გორაკის A წვეროდან მოყინულ გზაზე და სხვადასხვა გზით მიაღწიეს B სათხილამურო ბაზას. T მოთხილამურე მოძრაობისას უფრო დაბლა დაეშვა, ვიდრე S მოთხილამურე. (იხ. ნახ.). სათხილამურო ბაზასთან რომელი მოთხილამურის სიჩქარეა მეტი? ა)ხახუნი უგულებელყავით. ბ)ხახუნი გაითვალისწინეთ

 

პასუხი:

1)   ორივე მოთხილამურე დაეშვა უსაწყისო სიჩქარით... საწყისი კინეტ ენერგიის გარეშე....EკინA =0

2)  ჯოხების დაუხმარებლად-ო, ნიშნავს  რომ თვითონ არ მუშაობენ ... შინაგან ენერგიას არ ხარჯავენ (არ ქოშინებენlaugh).... შეგიძლია ჩათვალო, რომ თითქოს ციგები  ჩამოასრიალეს

3)  სრიალის პროცესში მოთხილამურეებზე მოქმედებენ   სიმძიმის mg,  გზის რეაქციის N  და ხახუნის ძალები  F...

4) კინეტიკური ენერგიის თეორემით:  Amg + AN + Aხახ  = EკინB - EკინA    ...... რადგანაც რეაქციის ძალა ყოველთვის მოძრაობის სიჩქარის მართობულია, ამიტომ იგი მუშაობას არ ასრულებს   .... A= 0  

სიმძიმის ძალის მუშაობა კი არ არის დამოკიდებული ტრაექტორიის ფორრმაზე და მხოლოდ პოტენციური ენერგიის ცვლილებით განისაზღვრება საწყის და

საბოლოოწერტილებს შორის -  მხოლოდ დონეებს შორის სხვაობაზეა დამოკიდებული :    Amg = mg(hA - hB )... 

ხახუნის ძალის მუშაობა კი ყოველთვის უარყოფითია და   დამოკიდებულია რეაქციის ძალასა და გავლილ მანძილზე:....   Aხახ = - \(\mu\)mg\(Cos\alpha\) \(l\)  

ასე, რომ  ა) შემთხვევაში

   mg(hA - hB) = mv2/2 ......  g(hA - hB) = v2/2    .....  ანუ, რადგან  ორივე მოთხილამურისათვის სიმაღლის ცვლილება ერთნაირია,   შეძენილი სიჩქარეებიც ერთნაირია...

ბ)  შემთხვევაში 

mg(hA - hB) - \(\mu\)mg\(Cos\alpha\) \(l\)  = mv2/2.......   g(hA - hB) - \(\mu\)g\(Cos\alpha\) \(l\)  = v2/2  ..... მაგრამ, რადგან  T მოთხილამურემ  მეტი მანძილი გაიარა, შეძენილი სიჩქარე შედარებით ნაკლები ექნება S - თან შედარებით ( პოტენციური ენერგიის მეტი ნაწილი მოხმარდება ხახუნის დაძლევას და შეძენილი კინეტიკური ენერგია ნაკლები აღმოაჩნდება) 

-------------------------------------------

olegi gabriadze