შეკითხვა:

რა ძალით მიიზიდავს რკინის ატომის ბირთვი (q= +26e) იმ ელექტრონს, რომლის ორბიტის რადიუსი 2*10-10მ–ია? წინასწარ გიხდით მადლობას.

პასუხი:

\(\dpi{120} F=k\frac{qe}{r^{2}}\)

სადაც \(\dpi{120} q=26e\)

\(\dpi{120} F=26k\frac{e^{2}}{r^{2}}\)

ჩასვით ამოცანის მონაცემები.